Prijatie občana a ukončenie poskytovania sociálne služby

 

1.1. Prijímanie občana a ukončenie poskytovania sociálnej služby sa riadi Procesom prijímania a prepúšťania klienta. S činnosťami súvisiacimi s prijímaním klientov je občan, ktorý sa zaujíma o poskytovanie sociálnych služieb, respektíve jeho zákonný zástupca oboznámený pri prvom kontakte so zariadením. V prípade, že sa prvého kontaktu zúčastňujú rodinní príslušníci klienta, sú oboznámení s procesom ako občan, ktorý sa má v budúcnosti stať prijímateľom sociálnej služby, na ich požiadanie sa im odovzdá rámcový opis činnosti a vysvetlia sa im predovšetkým tie činnosti, pri ktorých sa vyžaduje ich súčinnosť.

1.2. Pri informovaní sa dodržiavajú zásady transparentnosti a zrozumiteľnosti. O stave a situácii klienta poskytuje rodinným príslušníkom informácie riaditeľka alebo sociálna pracovníčka zariadenia. Informácie je možno podať:

  • telefonicky
  • osobne
  • elektronickou alebo listovou poštou


1.3. Občan sa stáva klientom dňom podpisu zmluvy  o poskytovaní sociálnych služieb.

1.4.. Občan má právo prijímacie konanie prerušiť aj bez uvedenia dôvodu v ktoromkoľvek kroku. V tomto prípade sa lehoty konania predlžujú o dobu jeho nečinnosti.

1.5. Poskytovanie sociálnej služby končí v nasledujúcich prípadoch:

  • uplynutie dohodnutej doby
  • úmrtím klienta
  • ukončením na vlastnú žiadosť
  • ukončením z rozhodnutia poskytovateľa

 

1.6. O ukončenie poskytovania sociálnej služby môže požiadať klient alebo jeho zákonný zástupca a to písomne. V prípade, že nie je dohodnuté inak, platí 30 dňová výpovedná lehota, ktorá začína plynúť dňom doručenia žiadosti o ukončení poskytovania sociálnej služby.

1.7. V prípade začatia konania o ukončení poskytovania sociálnej služby zo strany poskytovateľa, sa zaväzuje zariadenie spolupracovať s klientom, alebo jeho zákonným zástupcom a rodinnými príslušníkmi na hľadaní iného riešenia ako pobytu v zariadení a dohodne ukončenie služby v primeranom termíne. Ak dohoda nie je možná, najmä z dôvodu