Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb

 

Prijatie do Zariadenia pre seniorov

      Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov vyplývajú zo zákona o sociálnych službách NR SR č. 448/2008 Z.z., platného od 1.1.2009.

Pred podaním žiadosti do Zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na sociálnom oddelení Mestského úradu alebo Obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Na základe týchto tlačív, obec vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu".

      Po vydaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu so stanoveným  stupňom odkázanosti si občan podá osobne alebo písomne Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v našom zariadení sociálnych služieb.

     Tlačivá si vyzdvihnete na mestskom alebo obecnom úrade.

 

Prijatie do Domova sociálnych služieb

     Prijímanie občanov do Domova sociálnych služieb (DSS) prebieha od 1.1.2009 v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

       Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnych služieb v DSS je potrebné, aby občan (žiadateľ) požiadal o posúdenie odkázanosti na túto službu samosprávny kraj v mieste trvalého pobytu podaním nasledovných tlačív:

  •  - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
  •  - Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
  •  - ďalšie aktuálne tlačivá nájdete na internetovej stránke príslušného samosprávneho  kraja

 

    Samosprávny kraj na základe lekárskeho a sociálneho posudku vydá posudok a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so stupňom odkázanosti na sociálnu službu. S právoplatným rozhodnutím požiada občan zariadenie o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 

Zoznam dokladov, ktoré treba predložiť pri nástupe

 

     Na základe rozhodnutia o poskytovaní sociálnej služby s celoročným pobytom v Dome seniorov "Úsmev" Zlaté Moravce vyžadujeme mať v termíne nástupu k dispozícii nasledujúce doklady.

 - právoplatné rozhodnutie od príslušného VÚC alebo mestského úradu o odkázanosti na sociálnu službu

 - posledné rozhodnutie o príjme a potvrdenie o príjme za aktuálny a predchádzajúci rok (zo Sociálnej poisťovne)

 - potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 3 dni) od obvodného lekára. Výsledky vyšetrení BWR, ABSAg, psychiatrické vyšetrenie, výter z konečníka, výter z hrdla, výter z nosa, nie staršie ako 3 mesiace, snímok pľúc RTG (popis nie starší ako 1 rok)

 - platný občiansky preukaz: ak ste sa narodili mimo územia SR - tak originál Osvedčenia o občianstve

 - fotokópiu rodného listu + občiansky preukaz

 - preukaz zdravotnej poisťovne

 - kompletná zdravotná dokumentácia

 - potvrdenie o vyradení z evidencie (od obvodného lekára, od zubného lekára)

 - v prípade zbavenia spôsobilosti na právne úkony - rozhodnutie príslušného Okresného súdu

 - preukaz ZŤP

 - diabetickú knižku (ak ste diabetik)

 - osobné ošatenie podľa priloženého zoznamu

 - meno, adresa, telefónne číslo kontaktnej osoby

 - Čestné prehlásenie o majetkových pomeroch

 - hotovosť na zaplatenie úhrady

 - vreckové (na drobné nákupy a výdaje ako sú doplatky za lieky, pohotovosť a podobne)

 - lieky aspoň na 5 dní

 - zdravotné a ortopedické pomôcky (plienky, okuliare na čítanie a podobne)

     Občana je možné do zariadenia prijať aj ako samoplatcu. Bližšie informácie o tejto možnosti získate písomne alebo telefonicky v našom zariadení.